Kampen for en golfbane

Siden vi i 2014 mistede vores gamle golfbane har Sejerø Golfklub kæmpet for og arbejdet med at etablere en ny golfbane på Sejerø. Det er nu lykkedes og i det nedenstående kan man læse om vores kamp for sejren.

Milepæle:

April 2017

Den 21. april fejrer vi indvielsen af vores  nye golfbane på Sejerø med en åbningsreception for inviterede gæster fra Dansk Golfunion, Kalundborg Kommune, golfklubber rundt om Sejerøbugten, repræsentanter for de danske småøer, pressen samt sponsorer og klubbens medlemmer. Der bliver samtidig åbent hus for beboere og landliggere på Sejerø. Og nu skal der spilles golf.

Januar 2017

Den 12. januar 2017 fik vi afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) på naboklagen over kommunens landzonetilladelse fra den 18. januar 2016. NMKN stadfæstede Kalundborg Kommunes landzonetilladelse til at etablere en golfbane ved Horsekær.

Alle hindringer for Sejerø Golfbane er nu ryddet af vejen. Det har desværre kostet os knapt et års forsinkelse. Men nu ser vi fremad og glæder os til at spille golf igen.

August 2016:

Den 5.august 2016 åbnede vi vores nye bane for medlemmerne. 27 medlemmer var mødt frem, hvoraf de 23 gik en runde og oplevede derved banens mange udfordringer samt den smukke natur.

Juli 2016:

Så er vores dispensation for strandbeskyttelseslinjen på plads.

Juni 2016:

Den nye bane

Sammen med Dansk Golfunion har vi lavet nogle små ændringer til banens lay-out for at kunne opnå dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Se det nye design her.

Vi håber på at spille golf efter sommerferien!

Bestyrelsen i golfklubben har gennem det sidste halve år været på en følelsesmæssig rutchetur. Vi har flere gange troet, at nu var vi i mål for kort efter at være en tur i kulkælderen igen. Vi tror stadig på projektet, og vi henter styrke i den interesse og nysgerrighed, vi møder fra øboer og landliggere.

Vi mangler et par endelige tilladelser, før vi kan gå i gang med at anlægge banen.

Den 18. januar modtog vi Kalundborg Kommunes landzonetilladelse til at anlægge en golfbane ved Horsekær. Den blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN), og med de frister, der er for at indgive en klage og for bemærkninger i partshøringen, var vi fremme i slutningen af marts før NMKN kunne begynde behandlingen af klagen. Vi forventer en hurtig afgørelse, da sagen er grundigt belyst fra kommunen.

Ud over landzonetilladelsen skal vi også have en dispensation for strandbeskyttelseslinjen på 300 meter. Vi søgte denne dispensation hos Naturstyrelsen i starten af oktober og fik oplyst, at behandlingstiden kunne være op til 26 uger. I mellemtiden er hele sagsområdet den 1. januar blevet overdraget til Kystdirektoratet i Lemvig som en del af regeringens udflytning af opgaver og arbejdspladser. Vi fik dette oplyst, da vi henvendte os i slutningen af januar for at høre til vores ansøgning. Den er nu under behandling, og når du læser dette i beboerbladet i juni, har vi haft besøg af Kystdirektoratet og Dansk Golfunion for at besigtige arealet og drøfte banens placering inden for strandbeskyttelseslinjen. Det skulle gerne føre til en dispensation inden for kort tid.

Vi er altså stadig optimister i bestyrelsen og har en god opbakning fra medlemmerne. Hele arealet er tilsået med græs, så Laurids kan klippe wrap eller udsætte lam. Når vi skal anlægge den nye bane bliver det et spørgsmål om at klippe græsområderne i forskellige højder til henholdsvis teesteder, fairways og greens. Vi håber, at kunne gå i gang med det i løbet af sommeren.

Vi fik sidste år opbakning fra mange støttemedlemmer, og vi har fået forespørgsler på, om hvornår man skal betale i år. Hvis man vil støtte golfklubben er man meget velkomne til at indbetale et kontingent på kr. 100,- til vores bank regnr.: 0516 konto: 317128. Man kan også kontakte Poul Skals på mail poul@sejerogolfklub.dk eller på mobil 2099 1868. Ved indbetalinger vil vi gerne have, at du skriver din mailadresse i kommentarfeltet.

Januar 2016:

 • Den 18.januar fik vi den glædelige meddelelse, at vi fik landzonetilladelsen til vores nye golfbane. Tilladelsen, der er på 52 sider inkl. bilag, kan ses på kommunens hjemmeside:https://www.kalundborg.dk/Politik/Afgørelser_og_klager/Nyhedsvisning.aspx?Action=1&NewsId=5223&PID=370155   Af tilladelsen vil vi gerne her gengive et par af kommunens bemærkninger:

  Det ansøgte vurderes samlet at kunne etableres og drives uden at være til væsentlig gene for naboer, dyre- og planteliv eller have væsentlig negativ indflydelse på landskabet.

  Det ansøgte vurderes at have væsentlig positiv indflydelse på mulighederne for friluftsliv på Sejerø, være med til at holde liv i et lille lokalsamfund og bidrage positivt til øens økonomi.

  Beboere i helårsbebyggelse og sommerhuse på Sejerø har begrænsede muligheder for at benytte rekreative faciliteter, da de er henviste til de muligheder, som måtte forefindes på øen. Kalundborg Kommune er derfor sindet, at fremme projekter, som muliggør rekreative friluftsfaciliteter på Sejerø, hvor dette er muligt.

  I bilagene kan man også læse Beboerforeningens, Ø-udvalgets og Svaleklint Grundejerforenings opbakning til vores projekt, som vi takker mange gange for.

November 2015:

 • Mens græsset gror, fortsætter vi arbejdet med at detailplanlægge og samle trådene, så vi forhåbentlig er på forkant med begivenhedernes gang.

Oktober 2015:

 • Den 15.10.2015 underskrev klubben en 10-årig lejeaftale med Laurids Siig Christensen om at leje et areal ved Horsekær. Der er tale om arealet nord for Sejerøvej ned mod stranden. Det er et fantastisk areal, kuperet og med en storslået udsigt over Sejerø til Sjællands Odde og Røsnæs.
 • Vi har haft besøg af Dansk Golf Union (DGU), som har hjulpet os med at designe en 9-hullers bane, som udnytter terrænet og vil blive en oplevelse at spille. DGU var meget begejstret for arealet og de muligheder, der var. Der var også opbakning til at vi vil sætte får ud på arealet til afgræsning af roughområderne, så vi slipper for at klippe dem.
 • En del af golfbanen ligger inden for strandbeskyttelseslinien på 300 meter, og der er allerede indsendt ansøgning om dispensation fra denne. Samtidig er kommunen gået i gang med at udarbejde landzonetilladelse betinget af dispensation bliver givet.
 • I slutningen af oktober har man kunnet oplevet en heftig aktivitet på arealet. Laurids skulle under alle omstændigheder have sået ny græs på arealet. Det har vi nu hjulpet ham med. Hvis vi ikke får dispensation og tilladelse til at spille golf på området, kan Laurids sætte gæs og får ud til foråret.
 • Men vi regner selvfølgelig med at få vores tilladelser på plads, så der kan spilles golf på græstæppet i 2016.
 • Vi vil gerne takke alle for den store opbakning, der har været til vores arbejde med at etablere en golfbane på Sejerø. Vi har mødt den i dagligdagen på øen, gennem tilmelding til vores støtteforening og gennem besøg på Facebook og vores hjemmeside.
 • Vi håber på at kunne sige ordentlig tak for støtten på golfbanen på Horsekær næste år.

September 2015:

 • Den 18.9.2015 har et stort flertal af de fremmødte 21 medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling givet bestyrelsen mandat til at arbejde videre med anlæg af ny golfbane på Horsekær.
 • Siden vi modtog landzonetilladelsen i juli, har vi i de sidste otte uger haft mange drøftelser med de to lodsejere, som ikke kunne acceptere den projektbeskrivelse, der var udarbejdet i marts 2015 og som dannede grundlag for at opnå landzonetilladelse til anlæggelse af golfbanen. Vi har flere gange troet, at nu var vi i mål, men er blevet skuffet endnu en gang. i dag den 7. september har lodsejerne så endeligt meldt fra, og der bliver derfor ikke noget golfprojekt i Kongstrup.
 • Vi har haft på fornemmelsen, at vi ikke kom i mål med projektet, og derfor har vi været i kontakt med Laurids på Horsekær om evt. at lave et golfprojekt på hans arealer. Laurids er positiv, og vi vil nu sammen med DGUs banekonsulent udarbejde et projekt, som kan forelægges for medlemmerne.
 • Vi har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 18. september kl. 20, hvor vi vil drøfte situationen med medlemmerne.

Juli 2015:

 • Vi har i juli måned modtaget tilsagn om tildeling af LAG-midler  bevilget af Ministeriet for By- bolig og Landdistrikter. I alt kr. 180.600.Bevillingen udgør 43% af budgetposterne i Projektbeskrivelsen, dog er grundlaget reduceret med 40.000 i forhold til det budgetterede.Før støtten kan udbetales, skal projektet være gennemført som anført i projektbeskrivelsen, og betalt.Derfor er de tidligere tildelte midler, kr. 120.000,00, øremærkede til disse formål, da vi jo ellers ikke kan få udbetalt  LAG-midlerne.
 • Kalundborg Kommune har den 1. juni 2015 bevilget os den ansøgte landzonetilladelse, hvorefter den blev offentliggjort den 10. juni (læs mere på: www.kalundborg.dk). Klagefristen på fire uger er udløbet, og der indkom ingen klager, hvorfor vi kan påbegynde anlæg af vores nye bane, når der er blevet høstet på arealerne. Vi forventer at dette bliver muligt medio august i år, og vi glæder os til at komme igang med dette arbejde.

Maj 2015:

 • Kalundborg Kommune har sendt brev om Naboorientering til de kommende naboer til Sejerø Golfbane om banen med bane lay-out og kommentarer. Naboerne har mulighed for at indsende kommentarer indtil den 15. maj. Landzonetilladelsen vil derefter blive behandlet i kommunens udvalg for Teknik og Miljø på deres møde i juni.

April 2015:

 • På baggrund af projektbeskrivelsen har vi søgt om støtte til projektet fra Landdistiktsmidlerne – den såkaldte Ø-Støtte – og har fået bevilget 120.000,- kr, som vist i Tilsagnsbrev Ø-støtte.
 • Projektbeskrivelsen er blevet gennemgået med Kalundborg Kommune og der er sket uddybning med henblik på opnåelse af landzonetilladelse til anlæg af golfbanen.

Marts 2015: