Udvalg 2024

Klubben har følgende udvalg:

Forretningsudvalg:
Poul Skals
Helge Nørrevang
John Bruun
Klubbens formand, næstformand og kasserer udgør Forretningsudvalget.
Formanden udarbejder en skriftlig beretning for det forgange år og forelægger en mundtlig beretning ved årets generalforsamling.
Forretningsudvalget ser til, at henvendelser fra DGU, Kalundborg Kommune, Pressen og udlejer (Laurids) formidles videre i klubben medmindre de selv behandler og besvarer henvendelser.
Forretningsudvalget sørger for koordinering og referencer til øvrige udvalg i klubben, til eksterne samarbejdspartnere, sponsorer og medlemmer i klubben.
Forretningsudvalget står for ansøgning af finansiel støtte.
Baneudvalg:
Jan Enevoldsen
John Bruun
Helge Nørrevang
Jesper Lundgård Nielsen
Udvalget har til opgave at sørge for at golfbanen står velplejet i sæsonen.
Teesteder og huller på greens flyttes efter behov.
Vedligeholdelse og markering af Teesteder, afstandsmarkeringer, strafområdemarkeringer og henvisningsskilte. Indkøb af frø, topdressing og andet aftales med kasserer.
Klubhusudvalg
incl. udeareal og toilet
Anne Bruun (1)
Hans-Erik Geissler (2)
Michael Marquart (3)
(1) Klubhus: Indvendig rengøring, inkl. indvending pudsning af ruder i vinduer og døre. Rengøring af toilet.
(2) Klubhus: Småreparationer i klubhus og “containerpaladset”, herunder bag-bokse
(3) Klubhus, udvendigt: Pudsning af ruder i vinduer og døre, rensning af tagrender og facader.
(3) Terrasse: Rengøring af terrasse inkl. møbler, tømning af affaldssæk i stativ.
(3) Udenomsarealer: Parkeringspladser renligholdes og klippes. Sponsorskilte skal være synlige. Arealer mellem terrasse og container, mellem terrasse kæret og omkring overdækning mod vest vedligeholdes. Sti op til toiletbygning klippes.
Indkøb af materiel vedr. vedligeholdelse og rengøring aftales med klubbens kasserer.
Turneringsudvalg:
John Bruun
Helge Nørrevang
Jesper Lundgård Nielsen
Udvalget planlægger årets turneringer. Udarbejder og sender invitationer til medlemmerne. Udfærdiger scorekort på deltagerne og sammensætter hold.
Hjælpe evt. frivillige medlemmer med arrangementer til ”social efter turnerings sammenkomst”.
Indhentning af præmier hos sponsorer subsidiært indkøb af præmier.
Offentliggørelse af resultater
Handicap- og
regeludvalg:
Poul Skals
Jesper Lundgård Nielsen
Udvalget formidler nyheder fra DGU vedr. handicap- og regelændringer til medlemmerne.
Træningsudvalg:
Helge Nørrevang
Jan Enevoldsen
Kirsten Kristiansen
John Bruun
Birgit Juul Jørgensen
Bo Jensen
Udvalget står for træning og oplæring af bestående, nye og potentielle medlemmer efter behov.
Udvalget står for vedligeholdelse af træningsburene.
Maskinpark-udvalg:
John Bruun
Jens Thomassen
Udvalget står for vedligeholdelse af klubbens maskiner samt den årlige større gennemgang.
Indkøb af almindelig materiel/olie o.lign. aftales med kasserer.
Indkøb/investering af større reparationer/indkøb aftales med Forretningsudvalget
Sponsor&markedsføringsudvalg:
Niels- Erik Pedersen
Poul Skals
John Bruun
Udvalget sørger for: markedsføring af klubben på relevante medier.
Udfærdigelse og vedligeholdelse af klubbens hjemmeside og brochurer.
Kontakten til bestående og opsøgende over for potentielle sponsorer.
Synliggørelse af sponsorer i klubhuset, parkeringsskilte, flag og hjemmeside.
Invitation af sponsorer til klubbens Nytårskur og Solnedgangsgolf.
Udvalget kan disponere indenfor det på generalforsamlingen vedtagne Markedsføringsbudget
Generelt: Udvalgene vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen
Udvalgene har selvstændig kompetence vedrørende planlægning af arbejdsopgaverne